UWAGA

Rozpoczynamy Rekrutację Do Przedszkoli Mini College !!

Kielce – Piekoszów – Łopuszno – Końskie – Skarżysko Kamienna

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji

Serdecznie zapraszamy !!


Fundacja realizuje cele organizując szereg warsztatów, szkoleń, zajęć sportowych, seminariów, wykładów, konferencji i różnego rodzaju terapii. Tworzy i realizuję programy profilaktyczne, projekty pomocowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja organizuje różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, imprezy, zawody sportowe i rekreacyjne oraz funduje stypendia. Współpracuje z mediami, administracją państwową, placówkami oświatowymi i uczelniami wyższymi, aby promować akcje dotyczące postaw prozdrowotnych i obywatelskich.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów. Współdziałanie to ma charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Fundacja wchodzi w skład organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora, darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych, dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, dochodów z darów, zbiórek, loterii i imprez publicznych, odsetek i depozytów bankowych, dotacji krajowych i zagranicznych.sponsoringu, nawiązek, odpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnej z działalnością Fundacji.