Cele Fundacji


Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja celów statutowych poprzez działalność na rzecz społeczeństwa poprzez ratownictwo i ochronę ludności, ochronę i promocję zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, pomoc społeczną, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywną, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej, wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działanie w polu nauki, szkolnictwa wyższego, edukację, oświatę i wychowanie, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwój kultury i sztuki, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof, promocję i organizację wolontariatu, działalność na rzecz rodziny i praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz organizacji pozarządowych.


 • Fundacja ma na celu prowadzenie działalności w zakresie:
 • Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
Fundacja ma na celu prowadzenie działalności w zakresie:
 1. pomocy społecznej,  w tym  pomocy  rodzinom  i osobom  w trudnej  sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 4. działalności na  rzecz  integracji  i reintegracji  zawodowej  i społecznej  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalności charytatywnej;
 6. podtrzymywania i upowszechniania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. działalności na  rzecz  mniejszości  narodowych  i etnicznych  oraz  języka regionalnego;
 8. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 9. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567);
 10. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 12. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 14. działalności wspomagającej   rozwój   gospodarczy, w tym   rozwój przedsiębiorczości;
 15. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 16. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 17. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 18. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 19. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 20. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 21. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 22. turystyki i krajoznawstwa;
 23. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 24. )obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 25. upowszechniania i ochrony  wolności  i praw  człowieka  oraz  swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 26. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 27. ratownictwa i ochrony ludności;
 28. pomocy ofiarom  katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 29. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 30. działalności na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 31. promocji i organizacji wolontariatu;
 32. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 33. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 34. działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726);
 35. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 36. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 37. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 38. rewitalizacji;
 39. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 3 Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie (Dz.U.  2003  r.  Nr 96  poz.  873 z późn. zm.)., w zakresie określonym w pkt. 1–32a tej ustawy.
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
 1. organizowanie warsztatów, szkoleń, zajęć sportowych, seminariów, wykładów, konferencji i różnego rodzaju terapii;
 2. prowadzenie szkół, innych form wychowania przedszkolnego oraz placówek oświatowych w tym integracyjnych m.in. przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół policealnych, wyższych uczelni, szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością, liceów ogólnokształcących uzupełniających dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników uzupełniających dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych szkół policealnych i ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, specjalnych ośrodków wychowawczych, Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Burs, Domów wczasów dziecięcych, domów dziecka, zespołów szkół i placówek oświatowych, zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół;
 3. prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego m.in. pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury, międzyszkolnych ośrodków sportowych, ognisk pracy pozaszkolnej, ogrodów jordanowskich i pozaszkolnych placówek specjalistycznych;
 4. prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych tj. szkolnych schronisk młodzieżowych;
 5. prowadzenie domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, oraz działalności leczniczej poprzez podmioty lecznicze;
 6. tworzenie i realizację programów profilaktycznych;
 7. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji;
 8. tworzenie i realizację projektów pomocowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 9. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 10. współpracę z mediami, administracją państwową, placówkami oświatowymi i uczelniami wyższymi w zakresie realizacji celów;
 11. fundowanie stypendiów;
 12. upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu;
 13. organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych i czynnego wypoczynku;
 14. organizowanie obozów i zgrupowań sportowych, turnusów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych;
 15. prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej i informacyjnej;
 16. współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami państwowymi, związkowymi, podmiotami ekonomii społecznej oraz organizacjami społecznymi i jednostkami gospodarczymi dla realizacji celów statutowych;
 17. gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi;
 18. współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi w zakresie realizacji zadań statutowych;
 19. utrzymywanie kontaktów i współpracy z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, w szczególności z tymi, których cele zbliżone są do celów Fundacji;
 20. organizowanie programów doradztwa zawodowego;
 21. organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 22. organizowanie spotkań i konferencji;
 23. pomoc i pośrednictwo w poszukiwaniu pracy;
 24. doradztwo personalne z zakresu poszukiwania pracy;
 25. prowadzenie kampanii informacyjnych;
 26. realizowanie zajęć profilaktycznych;
 27. organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych;
 28. prowadzenie poradnictwa i konsultacji;
 29. organizowanie, a także udział w spotkaniach, konferencjach, sympozjach oraz seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 30. organizowanie, a także udział w wystawach, pokazach, festiwalach, koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 31. publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Fundacji;
 32. tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych zgodnych z celami Fundacji;
 33. tworzenie i prowadzenie Centrów Informacyjnych oraz Centrów Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju;
 34. udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim oraz osobom działającym na rzecz pożytku publicznego;
 35. promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym, a samorządem lokalnym i regionalnym, sektorem rządowym oraz podmiotami gospodarczymi;
 36. współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy;
 37. promowanie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych zwłaszcza tych zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 38. promowanie i reklamowanie produktów, usług wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów;
 39. tworzenie i prowadzenie portali internetowych;
 40. organizacje i prowadzenie biura, placówek i ośrodków specjalistycznych;
 41. akcje promujące postawy prozdrowotne i obywatelskie;
 42. organizowanie imprez, zawodów sportowych i rekreacyjnych;
 43. wykonywanie testów i badań profilaktycznych;
 44. wykonywanie zabiegów terapeutycznych i fizjoterapeutycznych;
 45. sprzedaż materiałów i sprzętu medycznego;
 46. sprzedaż materiałów i pomocy dydaktycznych;
 47. zatrudnianie kadry specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia i edukacji;
 48. wynajem lokali, budynków podmiotom trzecim;
Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman