Cele statutowe

Cele statutowe Fundacji

1. Celem Fundacji jest działalność na rzecz społeczeństwa poprzez ratownictwo i ochronę ludności, ochronę i promocję zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, pomoc społeczną, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywną, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej, wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działanie w polu nauki, szkolnictwa wyższego, edukację, oświatę i wychowanie, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwój kultury i sztuki, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych
i katastrof, promocję i organizację wolontariatu, działalność na rzecz rodziny i praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

2. Cel Fundacji jest zgodny z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
a. organizowanie warsztatów, szkoleń, zajęć sportowych, seminariów, wykładów, konferencji i różnego rodzaju terapii,
b. tworzenie i realizację programów profilaktycznych,
c. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji,
d. tworzenie i realizację projektów pomocowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
e. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
f. współpracę z mediami, administracją państwową, placówkami oświatowymi i uczelniami wyższymi w zakresie realizacji celów,
g. fundowanie stypendiów,
h. akcje promujące postawy prozdrowotne i obywatelskie,

i. organizowanie imprez, zawodów sportowych i rekreacyjnych.

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

4. Cele statutowe mogą być realizowane odpłatnie lub nieodpłatnie.

5. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach prawa.

6. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman