Klaster Forum Wiedzy

KLASTER „FORUM WIEDZY” jest partnerstwem branżowym istniejącym od 10 grudnia 2011 roku skupiającym podmioty związane z branżą doradczą, edukacją, innowacjami, konsultingiem i szkoleniami. Klaster działa formalnie jako Federacja „Forum Wiedzy” oraz grono członków wspierających, głównie prywatne firmy z branży doradczo- szkoleniowej i uczelnie. Podstawowym celem powstania klastra jest kooperacja i łączenie potencjałów podmiotów z sektora biznesowego i pozarządowego oraz sfery nauki w obszarze szeroko rozumianej propagacji wiedzy a także współpraca z administracją publiczną w tym zakresie.

http://www.k-forum.pl/

Członkowie założyciele federacji

 

1. Fundacja „Regionalis” – Kielce

Organizacja założona w 2006 roku przez Tomasza Kosińskiego, działająca w kilku obszarach, m.in.: rozwój regionalny, promocja przedsiębiorczości, kultura, turystyka. Duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów z EFS i programów krajowych dla młodych osób wchodzących na rynek pracy, wspierania III sektora i wzmacniania ekonomii społecznej, a także organizacji działań informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych.

www.regionalis.org.pl

2. Fundacja „Efekt Motyla” – Kielce

Organizacja istnieje od 2009 roku i zajmuje się prowadzeniem innowacyjnych form pracy z młodzieżą, zwłaszcza zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz działaniami na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, a także w zakresie profilaktyki uzależnień, tolerancji, przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz podnoszenia kompetencji podmiotów III sektora.

www.efekt-motyla.free.ngo.pl

3Fundacja Edukacji Rozwoju i Pomocy Młodzieży „Edukacja” – Kielce

Organizacja istnieje od 1993 roku, prowadzi działania w obszarach: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, ekologia. Fundacja działa na rzecz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

4. Fundacja Centrum Europy Lokalnej – Kielce

Fundacja Centrum Europy Lokalnej powstała w 2010 roku, jako  organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą. Od początku swojego istnienia ukierunkowała swoje cele na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i ekonomii społecznej, w tym szkolenia i doradztwa w powyższym zakresie. Wśród szczególnych celów skupia się również na kształtowaniu postaw liderskich, wzmocnieniu praktycznych elementów kształcenia na wszystkich poziomach edukacji oraz inicjowanie działań służących szeroko pojętemu transferowi wiedzy. Fundacja aktywnie pozyskuje oraz wspiera partnerów i klientów w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego na realizację inicjatyw prorozwojowych.

www.fundacja-cel.pl

5. Stowarzyszenie „Edukacja przez Internet” – Kielce

Stowarzyszenie powstało w 2004 roku. Głównym celem organizacji jest propagowanie edukacji na odległość za pośrednictwem Internetu, czyli e-learningu. Działalność na co dzień, to przede wszystkim programy edukacyjne i szkoleniowe kierowane do młodzieży, pracowników młodzieżowych, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, firm, instytucji, przedsiębiorców itd.

www.epi.org.pl

6. Stowarzyszenie PROREW – Kielce

Stowarzyszenie PROREW działa od 21 lutego 2007 roku. Prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Punkt Konsultacyjny „Serce na Dłoni”, w którym realizowane jest poradnictwo. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy profilaktyczno – rewalidacyjnej, terapeutycznej osobom pozostawionym na marginesie społecznym, wyrównywanie szans i praca na rzec osób niepełnosprawnych oraz działalność edukacyjna i informacyjna.

www.prorew.de.tl

7. Stowarzyszenie Pro Civitas – Piekoszów

Organizacja prowadząca działania, głównie na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego jako znaczącego ośrodka gospodarczego, kulturalnego i społecznego, idei integracji europejskiej, wspierania wzrostu innowacyjności oraz inicjatyw w zakresie aktywizacji podmiotów gospodarczych.

www.procivitas.pl

8. Fundacja „PULS” – Kielce

Celem Fundacji jest działanie na rzecz społeczeństwa poprzez m.in.: ratownictwo i ochronę ludności, ochronę i promocję zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, pomoc społeczną, promocję zatrudnienia i aktywizacja zawodowej, wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,  wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

www.fundacjapuls.eu

9. Fundacja Europomost – Kielce

Fundacja Europomost powstała w 2012 roku i  jest organizacją skupiającą ludzi przekonanych, że warto jest pracować dla dobra publicznego. W pracę na rzecz Fundacji zaangażowanych jest w zależności od okresu od kilku do kilkunastu osób, mających pasje i chęć rozwoju oraz zmiany swojego otoczenia na lepsze. Fundacja jest jednym z członków założycieli Federacji Edukacyjnej „FORUM WIEDZY”, Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych, Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA oraz członkiem Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”. W sferze zainteresowań fundacji jest m.in. przedsiębiorczość, wsparcie osób młodych oraz będących w trudnej sytuacji, podmioty ekonomii społecznej, szeroko pojęta nauka i wiedza, sieciowanie, wzmacnianie sektora pozarządowego oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Misją Fundacji Europomost jest poprawa życia ludzi poprzez profesjonalną realizację działań społecznie użytecznych.

Fundacja posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, takich jak: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Europejski Fundusz Społeczny, SWISS Contribution. Fundacja prowadzi również działalność gospodarczą, z której wypracowywany zysk jest przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji.

 

 Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman