Konkurs ,,Bezpieczna Szkoła” – 2012

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w konkursie „ Bezpieczna szkoła” organizowanego w ramach realizacji zadania publicznego „Upowszechnianie zasad
udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego w minimum 5 środowiskach przedszkolnych i szkolnych dla minimum 50 osób”:

 1. Gimnazjum nr 5, 25-003 Kielce, ul. Wspólna 17
 2. Gimnazjum nr 3 im. J. Korczaka, 25-546 Kielce, ul. Toporowska 40
 3. Gimnazjum nr 13, 25-661 Kielce, ul. Wróbla 5
 4. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego, 25-314 Kielce, ul. Radiowa 3         

Lista przedszkoli i szkół podstawowych zakwalifikowanych do udziału w konkursie „ 1,2,3…Umiemy ratować i My” organizowanego w ramach realizacji zadania publicznego „Upowszechnianie zasad
udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego w minimum 5 środowiskach przedszkolnych i szkolnych dla minimum 50 osób”:

1.Przedszkole Samorządowe nr 16 im.Jana Brzechwy, ul. Nowy Świat 34, 25-522 Kielce

2.Przedszkole Samorządowe nr 36, ul. Wojska Polskiego 254, 25-205 Kielce

3.Przedszkole Samorządowe nr 40, ul. Piłsudskiego 30, 25-430 Kielce

4. Przedszkole Samorządowe nr 42 im. Świętego Mikołaja, ul. E. Orzeszkowej 26, 25- 408 Kielce

5. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Wróbla 5, 25-661 Kielce

6. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte, ul. Wspólna 17, 25-003 Kielce

7. Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Targowa 3, 25-520 Kielce

 

LIsta zwycięzców konkursu bezpieczna szkoła w gminie Piekoszów

I miejce – Daniel Wieczorek

II miejsce – Karolina Aksamit

III miejsce – Paulina Podgórska

 

Regulamin Konkursu „Bezpieczna Szkoła” organizowanego przez Fundacje na rzecz promocji zdrowia „PULS”

 

 1. Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych objętych programem „Bezpieczna Szkoła”. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I, II, III, gimnazjum województwa Świętokrzyskiego.

 

 1. Cel konkursu:

Głównym celem konkursu będzie wyłonienie trzech najlepszych zawodników z każdej szkoły w kategorii klas I – III gimnazjum, oraz:

– propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród

uczniów, nauczycieli, rodziców;

– sprawdzenie umiejętności budowania pewności w czynnościach związanych z

ratowaniem życia;

– kształtowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za życie i zdrowie własne

oraz inny ludzi;

– propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania

pierwszej pomocy przedmedycznej;

– podniesienie rangi i znaczenia treści Ratownictwa i Pierwszej Pomocy, zawartych

w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa;

– ujednolicenie standardów nauczania pierwszej pomocy według

wzorców upowszechnianych przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji;

 

 1. Podstawa Programowa:

Podstawą programową są standardy obowiązujące w Polskiej Radzie Resuscytacji i Europejskiej Radze Resuscytacji (ERC). W obydwu etapach konkursu opierać się będziemy na wytycznych PRC i ERC przedstawionych w ogólnie dostępnych wytycznych oraz podręczniku wydanym przez Polską Radę Resuscytacji.

 

 1. Zakres tematyczny:
 • system bezpieczeństwa I.C.E
 • ocena miejsca zdarzenia,
 • używanie barier ochronnych,
 • ocena stanu poszkodowanego,
 • powiadomienie profesjonalnych służb medycznych,
 • Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa,
 • numery ratunkowe (999, 112),
 • ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej (poszkodowany nieprzytomny – oddychający),
 • postępowanie przy krwotokach (żylny i tętniczy),
 • postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa,
 • psychologiczne aspekty pierwszej pomocy w szkole,
 • znajomość apteczki pierwszej pomocy.

5. Etapy konkurs:

Zmagania konkursu będą obejmowały dwa etapy:

I Etap wewnątrzszkolny – część teoretyczna stanowić będzie rozwiązanie testu zakresu

wiadomości dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Test przesłany będzie drogą mailową do dyrekcji szkoły, która zgłosi chęć udziału w konkursie. Etap ten ma na celu wyłonienie trzech najlepszych uczniów którzy uzyskają największą liczbę punktów w rozwiązywanym teście.

W przypadku uzyskania wymaganej liczby punktów (powyżej 90%) przez więcej niż trzech uczniów będzie konkurs pytań otwartych punktowanych w skali od 1 do 5 (5 najbardziej wyczerpująca odpowiedz). Etap ten odbędzie się w salach szkół biorących udział w konkursie.

II Etap międzyszkolny – cześć praktyczna

Ta część konkursu rozpocznie się od przeprowadzenie szkolenia z BLS – podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem AED (elektrycznego defibrylatora). Szkolenie będzie przeprowadzanie w salach dydaktycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny przy ulicy Wesołej 19/3, 25-305 Kielce. Zajęci będą prowadzone przez wykładowców Fundacji PULS, w grupach maksymalnie dziesięcioosobowych. Szkolenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu Szkoły College Medyczny.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik przechodzi do finału, który składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna – test wiedzy ogólnej z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Część praktyczna będzie polegała na wykonywaniu przez poszczególnych uczestników zadań które będą obejmowały:

–        postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej z zachowaniem oddechu, bez obrażeń ciała,

–        postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej z zachowaniem oddechu – resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

6. Nagrody

Zwycięzcy konkursu Bezpieczna Szkoła organizowanego przez Fundacje PULS otrzymają nagrody ufundowane przez Fundacje PULS i Urząd Gminy Piekoszów.

Wszystkie osoby uczestniczące w II etapie konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.

 

7. Najważniejsze terminy:

01.12.2011r. upływa termin zgłoszeń szkół chcących wziąć udział w

Konkursie Bezpieczna Szkoła.

12. 12.2011r. Ogłoszenie listy szkół i uczniów biorących udział w I etapie konkursu.

31.01.2012r. Upływa termin przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu w szkołach.

06.02.2012r. Ogłoszenie listy szkół i uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

30.03.2012r. Upływa termin przeprowadzenia szkoleń BLS z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez Fundacje na rzecz promocji zdrowia „PULS”

12.04.2012r. Finał konkursu „Bezpieczna Szkoła” – wyłonienie trzech zwycięzców konkursu spośród wszystkich szkół i uczniów biorących udział w konkursie.

 

8. Informacje dotyczące konkursu:

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości w sprawie konkursu prosimy o kontakt z Fundacją na rzecz promocji zdrowia „PULS” pod adresem:

ulica Wesoła19/3, 25-305 Kielce (sekretariat) lub pod adresem e-mail: sekretariat@fundacjapuls.eu

tel.41-33-05-312

Kontakt w godzinach pracy sekretariatu od pn-pt 11.00-16.00, sobota 11.00-14.30

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Bezpieczna Szkoła” prowadzonego przez Fundacje na rzecz promocji zdrowia „PULS”

 

 

……………………………………………………………..                                ………………………………………………………………

(Miejscowość, data)                                                                 pieczęć szkoły

 

 

……………………………………………………………..                               ……………………………………………………………..

Nazwa i numer Gimnazjum                                                     Imię i Nazwisko Dyrektora szkoły

 

…………………………………………………………….                               ………………………………………………………………

Ulica                                                                                             Imię i Nazwisko Osoby kontaktowej

 

……………………………………………………………..                              ……………………………………………………………….

Miejscowość                                                                             Telefon do os. kontaktowej (koniecznie)

 

…………………………………………………………….                               ……………………………………………………………….

Kod pocztowy                                                                            e-mail do os. kontaktowej (koniecznie)

 

……………………………………………………………..

Telefon szkoły

 

……………………………………………………………..

e-mail szkoły

 

 

Niniejszym zgłaszam Szkołę…………………………………………………………………………………………….. do udziału w konkursie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanym przez Fundacje na rzecz promocji zdrowia „PULS”. Jednocześnie oświadczam, że zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Fundacji PULS zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.07 (Dz. U. Nr133, poz. 883)

 

………………………………………………………….                                      ………………………………………………………..

Podpis nauczyciela uczestniczącego w konkursie                                 Podpis Dyrektora

Administratorem danych osobowych niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz promocji zdrowia „PULS” z siedziba w Kielcach, przy ulicy Wesołej 19/3. Placówka oświatowa informuje, że dane osobowe zgłoszonych dobro woniej niniejszym formularzu są zebrane wyłącznie w celach kontaktowych z osobami zgłoszonymi do konkursu i ewidencyjnych osób zgłoszonych do konkursu. Osoby, których dane osobowe przetwarzane przez Fundacje PULS, mają prawo dostępu do treści swoich danych, oraz ich poprawiania, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman