Konkurs bezpieczna szkoła


UPOWSZECHNIANIE ZASAD
UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W ŚRODOWISKACH SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH

Głównym przesłaniem projektu jest upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród najmłodszych dzieci (uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów).

Działania przewidziane w projekcie przygotują dzieci do udzielania pierwszej pomocy sprawnie, zachowywania spokoju i opanowania, ponieważ od tego może zależeć czyjeś życie. Ze względu na różny wiek uczestników przewidujemy trzy rodzaje zajęć:

– konkurs artystyczny „1,2,3.. UMIEMY RATOWAĆ I MY” dla uczniów przedszkoli
i szkół podstawowych;

– konkurs „Bezpieczna Szkoła” dla uczniów gimnazjów obejmujący test
z wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy połączony ze szkoleniem;

– szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów.

W ramach projektu zapewniamy:

– wysoką jakość szkoleń, przeprowadzanych przez wykwalifikowaną kadrę na specjalistycznym sprzęcie;
– nagrody rzeczowe w każdym z konkursów dla najlepszych dzieci oraz ich szkół;
– certyfikaty ukończenia szkoleń dla ich uczestników.

Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls”
ul. Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce
Termin:

Szczegółowe informacje: 
Tel.: 530 305 865
 e-mail: sekretariat@fundacjapuls.eu 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Regulamin Konkursu „Bezpieczna Szkoła” organizowanego przez Fundacje na rzecz promocji zdrowia „PULS” 

 1. Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych objętych programem „Bezpieczna Szkoła”. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I, II, III, gimnazjum województwa Świętokrzyskiego.

 1. Cel konkursu:

Głównym celem konkursu będzie wyłonienie trzech najlepszych zawodników z każdej szkoły w kategorii klas I – III gimnazjum, oraz:

– propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród

uczniów, nauczycieli, rodziców;

– sprawdzenie umiejętności budowania pewności w czynnościach związanych z

ratowaniem życia;

– kształtowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za życie i zdrowie własne

oraz inny ludzi;

– propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania

pierwszej pomocy przedmedycznej;

– podniesienie rangi i znaczenia treści Ratownictwa i Pierwszej Pomocy, zawartych

w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa;

– ujednolicenie standardów nauczania pierwszej pomocy według

wzorców upowszechnianych przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji;

 1. Podstawa Programowa:

Podstawą programową są standardy obowiązujące w Polskiej Radzie Resuscytacji i Europejskiej Radze Resuscytacji (ERC). W obydwu etapach konkursu opierać się będziemy na wytycznych PRC i ERC przedstawionych w ogólnie dostępnych wytycznych oraz podręczniku wydanym przez Polską Radę Resuscytacji.

 1. Zakres tematyczny:
 • system bezpieczeństwa I.C.E
 • ocena miejsca zdarzenia,
 • używanie barier ochronnych,
 • ocena stanu poszkodowanego,
 • powiadomienie profesjonalnych służb medycznych,
 • Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa,
 • numery ratunkowe (999, 112),
 • ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej (poszkodowany nieprzytomny – oddychający),
 • postępowanie przy krwotokach (żylny i tętniczy),
 • postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa,
 • psychologiczne aspekty pierwszej pomocy w szkole,
 • znajomość apteczki pierwszej pomocy.

5. Etapy konkurs:

Zmagania konkursu będą obejmowały dwa etapy:

I Etap wewnątrzszkolny – część teoretyczna stanowić będzie rozwiązanie testu zakresu

wiadomości dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Test przesłany będzie drogą mailową do dyrekcji szkoły, która zgłosi chęć udziału w konkursie. Etap ten ma na celu wyłonienie trzech najlepszych uczniów którzy uzyskają największą liczbę punktów w rozwiązywanym teście.

W przypadku uzyskania wymaganej liczby punktów (powyżej 90%) przez więcej niż trzech uczniów będzie konkurs pytań otwartych punktowanych w skali od 1 do 5 (5 najbardziej wyczerpująca odpowiedz). Etap ten odbędzie się w salach szkół biorących udział w konkursie.

II Etap międzyszkolny – cześć praktyczna

Ta część konkursu rozpocznie się od przeprowadzenie szkolenia z BLS – podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem AED (elektrycznego defibrylatora). Szkolenie będzie przeprowadzanie w salach dydaktycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego College Medyczny przy ulicy Wesołej 19/3, 25-305 Kielce. Zajęci będą prowadzone przez wykładowców Fundacji PULS, w grupach maksymalnie dziesięcioosobowych. Szkolenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu Szkoły College Medyczny.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik przechodzi do finału, który składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna – test wiedzy ogólnej z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Część praktyczna będzie polegała na wykonywaniu przez poszczególnych uczestników zadań które będą obejmowały:

–        postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej z zachowaniem oddechu, bez obrażeń ciała,

–        postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej z zachowaniem oddechu – resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

6. Nagrody

Zwycięzcy konkursu Bezpieczna Szkoła organizowanego przez Fundacje PULS otrzymają nagrody ufundowane przez Fundacje PULS.

Wszystkie osoby uczestniczące w II etapie konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.

7. Najważniejsze terminy:

…………………….. upływa termin zgłoszeń szkół chcących wziąć udział w Konkursie Bezpieczna Szkoła.

…………………….. Ogłoszenie listy szkół i uczniów biorących udział w I etapie konkursu.

………………………Upływa termin przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu w szkołach.

………………………Ogłoszenie listy szkół i uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

………………………Upływa termin przeprowadzenia szkoleń BLS z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez Fundacje na rzecz promocji zdrowia „PULS”

……………………… Finał konkursu „Bezpieczna Szkoła” – wyłonienie trzech zwycięzców konkursu spośród wszystkich szkół i uczniów biorących udział w konkursie.

8. Informacje dotyczące konkursu:

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości w sprawie konkursu prosimy o kontakt z Fundacją na rzecz promocji zdrowia „PULS” pod adresem:

ulica Starodomaszowska 20/U13 25-315 Kielce (sekretariat) lub pod adresem e-mail: sekretariat@fundacjapuls.eu

tel.530 305 865

Kontakt w godzinach od pn-pt 09.00-17.00, 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Bezpieczna Szkoła” prowadzonego przez Fundacje na rzecz promocji zdrowia „PULS”

 

……………………………………………………………..                                ………………………………………………………………

(Miejscowość, data)                                                                 pieczęć szkoły

……………………………………………………………..                               ……………………………………………………………..

Nazwa i numer Gimnazjum                                                     Imię i Nazwisko Dyrektora szkoły

…………………………………………………………….                               ………………………………………………………………

Ulica                                                                                             Imię i Nazwisko Osoby kontaktowej

……………………………………………………………..                              ……………………………………………………………….

Miejscowość                                                                             Telefon do os. kontaktowej (koniecznie)

…………………………………………………………….                               ……………………………………………………………….

Kod pocztowy                                                                            e-mail do os. kontaktowej (koniecznie)

……………………………………………………………..

Telefon szkoły

……………………………………………………………..

e-mail szkoły

Niniejszym zgłaszam Szkołę…………………………………………………………………………………………….. do udziału w konkursie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanym przez Fundacje na rzecz promocji zdrowia „PULS”. Jednocześnie oświadczam, że zapoznaliśmy się z regulaminem konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Fundacji PULS zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.07 (Dz. U. Nr133, poz. 883)

………………………………………………………….                                      ………………………………………………………..

Podpis nauczyciela uczestniczącego w konkursie                                 Podpis Dyrektora

Administratorem danych osobowych niniejszym formularzu jest Fundacja na rzecz promocji zdrowia „PULS” z siedziba w Kielcach, przy ulicy Starodomaszowskiej 20/U13. Placówka oświatowa informuje, że dane osobowe zgłoszonych dobro woniej niniejszym formularzu są zebrane wyłącznie w celach kontaktowych z osobami zgłoszonymi do konkursu i ewidencyjnych osób zgłoszonych do konkursu. Osoby, których dane osobowe przetwarzane przez Fundacje PULS, mają prawo dostępu do treści swoich danych, oraz ich poprawiania, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

 
Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman