Projekt „Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników JST z terenu ZIT KOF w gminach Zagnańsk i Miedziana Góra”

 
 

 

Projekt „Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników JST z terenu ZIT KOF w gminach Zagnańsk i Miedziana Góra” realizowany jest na terenie gmin Zagnańsk i Miedziana Góra (Kielecki Obszar Funkcjonalny) w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 przez FUNDACJĘ NA RZECZ ZDROWIA PULS w partnerstwie z BUSINESS HORIZON SP Z O.O.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Podziałanie 8.2.3. Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe).

Głównym celem projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 155 osób(107 kobiet i 48 mężczyzn) pracowników Urzędu Gminy w Zagnańsku 101 osób(66 kobiet i 35 mężczyzn) i Urzędu Gminy w Miedzianej Górze 54 osoby(41 kobiet i 13 mężczyzn) i ich jednostek podległych poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego, na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy.

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędu Gminy w Miedzianej Górze oraz Urzędu Gminy w Zagnańsku i ich jednostek podległych, którzy są osobami w wieku aktywności zawodowej, osobami pracującymi, w tym szczególnie powyżej 50 roku życia, z obszaru województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu zakwalifikowani uczestnicy otrzymają następujące wsparcie (uczestnictwo w poszczególnych formach zależne jest od indywidualnego zapotrzebowania i poprzedzone jest badaniami diagnostycznymi):

A. Wsparcie obowiązkowe:

– Pakiet badań profilaktycznych

– Konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą – 2h

– Pakiet rehabilitacyjny (10 zabiegów)

– Warsztaty przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu dla pracowników – 8h

– Piknik edukacyjno-zdrowotny dla pracowników i ich rodzin

B. Zajęcia obowiązkowe dla kadry zarządzającej

– Warsztaty z motywacji dla kadry kierowniczej – 16h

– Coaching – 5h

 C. Usługi zdrowotne uzależnione od stanu zdrowia na podstawie rekomendacji fizjoterapeuty (Klawiterapia,)

Planowane efekty:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby] (75K i 34M)

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby] (75K i 34M)

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [osoby] (107K i 48M)

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby] (21K i 17M)

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (2)

Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 399 043,75 zł,  dofinansowanie: 356 073,75 zł, wkład własny: 42 970,00 zł.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja trwa do 30.01.2020 r.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest status pracownika etatowego Urzędu Gminy w Zagnańsku / Urzędu Gminy w Miedzianej Górze lub ich jednostek podległych oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy do udziały wszystkich chętnych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w:

  1. biurze projektu – ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce
  2. biurze partnera – ul. Krakowska 8/10, lok. 204, 25-029 Kielce
  3. w sekretariacie Urzędu Gminy w Zagnańsku (ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk)
  4. w sekretariacie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze (ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra)

Dokumenty do pobrania:

Biuro Projektu:

ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce

Aktualności:Kontakt


Telefon

790 230 790


Adres

Starodomaszowska 20/U13
25-315 Kielce


e-mail

sekretariat@fundacjapuls.euDodatkowe Informacje


NIP

657 290 52 54


REGON

26056854


KRS

0000402887Podmioty podległe

Copyright © 2021 Fundacja Na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS” | Designed by MADman